TILBAGE  TIL FORSIDE

Vedtægter

for

Djernæs Beboerforening.

Foreningens navn: Djernæs Beboerforening.

  Foreningens formål: At virke for beboernes interesse over for Region og Kommune, for at bevare aktiviteter og beboergrundlag i landsbysamfundet.
  At arrangere den årlige byfest og om nødvendigt starte nye aktiviteter, det gælder såvel sportslige som folkelige og kulturelle aktiviteter for samtlige beboere.

Foreningens medlemmer:
- Til medlemmer kan optages alle boende i Diernæs ejerlav og skoledistrikt.
- Der betales ved indmeldelse fuldt kontingent for en husstand, for det kalenderår i hvilket indmeldelse finder sted.
- Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Der refunderes ikke forholdsmæssigt kontingent for resten af året.
- Bestyrelsen kan med øjeblikkelig virkning ekskludere et medlem, der ikke opfylder sine forpligtigelser, eller som handler til skade for foreningen eller dens formål.
  Herunder medlemmer der handler illoyalt, modarbejder foreningens formål eller tilsidesætter vedtægter.
  Beslutningen kan af den ekskluderede appelleres til den næstkommende generalforsamling, der med almindeligt stemmeflertal af de fremmødte, træffer den endelige afgørelse.
- Medlemmer der er ekskluderet ved generalforsamlings beslutning, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med almindeligt stemmeflertal af de fremmødte.

Foreningens bestyrelse:
  Bestyrelsen er foreningens højeste myndighed og består af minimum 6 husstande. 3 husstande er på valg hvert år og man sidder for en valgperiode på 2 år.
  Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og en kasserer. 
  Der afholdes minimum 4 årlige møder og mindst 1 gang pr kvartal Bestyrelsens ansvarsområder:
- Fastsættelse af kontingent
- Salg af medlemskort
- Udgivelse af medlemsfolder.

Generalforsamling:
Generalforsamlingen afholdes årligt eller hvis 10 medlemmer af foreningen ønsker indkaldt til generalforsamling.
Alle beslutninger på en generalforsamling, træffes ved almindelig stemmeflertal og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til fremmødte medlemmers antal.
Generalforsamlingen indvarsles 14 dage før dens afholdelse.
Stemmeberettiget er myndige personer med bopæl i en medlemshusstand.
Der kan stemmes via fuldmagt.
Afstemning skal ske skriftligt, såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ønsker det.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen

 

 

REVIDERET PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING d. 20/07-2017